Visual top

Algemene voorwaarden

Doelstelling

 1. De Kade staat voor een informele netwerkorganisatie waarin bedrijven, organisaties en instellingen op een aangename en kunstzinnige manier aan elkaar worden gekoppeld. Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door:
  a. vrije toegang tot het festival Kadepop 
  b. diverse activiteiten en borrels op locatie

Lidmaatschap

 1. Voor het lidmaatschap van de De Kade komen uitsluitend ondernemers, ondernemende mensen en/of leidinggevenden met beslissingsbevoegdheid, in aanmerking.
 2. Per onderneming, organisatie of instelling wordt een lidmaatschap afgesloten. Het lidmaatschap geeft toegang tot de evenementen, bijeenkomsten en/of activitetiten voor twee personen.
 3. Aansluiten bij De Kade kan via het inschrijfformulier dat op eerste verzoek aan het potentiële lid wordt toegezonden. 
 4. Het lidmaatschap geldt voor de Kadepop editie 2019 en eindigt met de start van Kadepop editie 2019. Het lidmaatschap zal stilzwijgend jaarlijks worden verlengd. Opzegging is mogelijk met een schriftelijke afmelding van het lid.

Contributie

 1. De Kade is een commercieel onafhankelijk netwerk. De kosten van onze activiteiten worden gefinancierd vanuit de contributies en sponsorgelden.
 2. Jaarlijks kan de contributie verhoogd worden.
 3. Voor de contributie ontvangt het lid een factuur in Euro’s, via de mail met apart gespecificeerd de BTW. Betaling van het lidmaatschapsgeld dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 4. Bij opzegging vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.

Evenementen

 1. Bij onvoldoende deelname aan activiteiten, behoudt De Kade zich het recht toe de activiteiten te annuleren of te verplaatsen.
 2. De Kade behoudt zich het recht voor om toegang aan een persoon, of personen, aan een evenement te ontzeggen. Dit ter beoordeling van het management van De Kade.

Bedrijfsgegevens van leden

 1. De bedrijfsgegevens van een lid kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door De Kade en/of de organisatie van het festival Kadepop.
 2. Door het aangaan van het lidmaatschap gaat u akkoord met het feit dat andere leden u bedrijfsinformatie kunnen toesturen.
 3. Het management van De Kade zal nooit de naam en/of gegevens van een lid bekend maken aan niet‐leden zonder dat vooraf toestemming is gekregen van de daartoe bevoegde persoon.

Aansprakelijkheid

 1. De Kade organiseert haar evenementen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Zij is echter in geen enkel geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade geleden vóór, tijdens of na een evenement, bijeenkomst en/of activiteit, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het management of leidinggevenden van De Kade. Ook schade als gevolg van diefstal is uitgesloten van aansprakelijkheid. Deelname aan activiteiten van De Kade is in alle gevallen op eigen risico.
 2. De Kade is niet verantwoordelijk voor de door deelnemers aan evenementen, bijeenkomsten en andere activiteiten beschikbaar gestelde en/of verspreide informatie.

Beëindiging lidmaatschap

 1. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of via e‐mail.
 2. Daarnaast kan het lidmaatschap worden beëindigd door het management van De Kade in de navolgende gevallen:
 • het lid komt de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van lidmaatschap niet na;
 • het lid blijft gedurende een periode van 2 maanden in gebreke de contributie te voldoen;
 • bij faillissement, surseance van betaling of toelating tot de WSNP van het lid.

Toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen.

Januari 2019

Contact

Vragen? E-mail ons